Wspólnoty

Żywy różaniec

W parafii od dawna już istnieje wspólnota Żywego Różańca. Idea tego stowarzyszenia narodziła się w połowie XIX wieku. Każda z osób tworzących żywy różaniec zobowiązuje się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili całość różańca. Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych. Wymiana poprzedzona jest adoracją i Eucharystią. 

Do obowiązków członków Żywego Różańca należy odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca, częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych, rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską, odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła, udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy. Członkowie Żywego Różańca chętnie włączają się w przygotowanie i uświetnienie różnorakich uroczystości parafialnych. Dzięki ich posłudze, modlitwie i obecności kult Matki Borowieńskiej nieustannie pogłębia się i rozrasta.

Ministranci i lektorzy

Jednym z istotnych elementów w życiu naszej wspólnoty parafialnej jest służba liturgiczna. Posługa podejmowana podczas Mszy Św. jest zadaniem trudnym i wymaga nie tylko poprawnego wykonywania różnych czynności, ale i odpowiedniej postawy życiowej na co dzień  od młodych ludzi, którzy zdecydowali się na służbę przy ołtarzu. 

W naszej parafii jest 30 ministrantów, 9 lektorów oraz 5 ceremoniarzy. Do służby  przy ołtarzu przygotowuje się również kilkoro młodszych chętnych obserwując starszych kolegów podczas ich pracy i włączając się w powierzone im czynności. Każdy z nich troszczy się o odpowiednią i godną oprawę liturgiczną. Służba liturgiczna ma swoje regularne spotkania formacyjne, podczas których ministranci mogą dzielić się swoimi refleksjami jak i wesoło spędzać czas we wspólnym gronie. Podczas wakacji i ferii biorą udział w wyjazdach formacyjnych oraz kursach, dzięki którym podnoszą swoje kwalifikacje by jeszcze doskonalej asystować podczas sprawowania Eucharystii.

Domowy kościół

Jak w wielu innych parafiach, tak i w naszej wspólnocie, istnieje Domowy Kościół, rodzinna gałąź Ruchu Światło-Życie, skupiająca małżeństwa, pragnące pogłębiać swoją wiarę i wzajemną miłość poprzez modlitwę osobistą połączoną z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienną modlitwę małżeńską i rodzinną, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu. Do kręgu Domowego Kościoła działającego przy naszej parafii należą rodziny z Borowna, Zdrowej, Chorzenic, Nieznanic i Witkowic. Spotykają się w jedną z niedziel każdego miesiąca, by na modlitwie, dzieleniu się Słowem Bożym i osobistymi świadectwacmi pogłębiać swoją relację z Bogiem i w rodzinie.

domowy kościół

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, budowania zdrowych, mocnych więzi rodzinnych, pogłębianiu wiary, nadziei i miłości. Domowy Kościół pragnie sobie przyswoić wysoki ideał duchowości małżeńskiej. Zwraca szczególną uwagę na formację tej duchowości, czyli na dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Jest ruchem, który chce pomóc małżeństwom, trwającym w sakramentalnym związku, w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Dzięki wspólnym, regularnym spotkaniom i rozmowom małżeństwa uczą się wzajemnie, wspomagają i poznają różne problemy oraz trudności, szukając wspólnie rozwiązań zgodnych z nauką Kościoła. Spotkania odbywają się w niezwykłej atmosferze zaufania, akceptacji i dyskrecji.

Domowy Kościół w naszej parafii odgrywa bardzo ważną rolę w budowaniu i umacnianiu wiary. Rodziny zrzeszone w ruchu zawsze z wielką ofiarnością służą pomocą w różnych akcjach podejmowanych przez parafię, a także same inicjują działanie na rzecz najbardziej potrzebujących.

Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej (MI) – to ruch maryjno – apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria (Rajmund) Kolbe. W naszej parafii w Rycerstwie Niepokalanej stowarzyszeni są dzieci, młodzież i starsi. Na regularnych spotkaniach formacyjnych poznają historię stowarzyszenia oraz pogłębiają swoją wiarę dzięki przykładowi św. O. Maksymiliana. Znakiem przynależności do MI jest Cudowny Medalik. Pochodzi on z 1830 roku i z jego pomocą wielkie rzesze wierzących otrzymują niezliczone łaski przez ręce Maryi. Nasz parafialny oddział Rycerstwa Niepokalanej liczy 11 członków.

Oaza

Schola dziecięca

Wspólnota Krwi Chrystusa