Małżeństwo

Ważne informacje

Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (Kan. 1055 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego).
Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem (Kan. 1055 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego).
Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu (Kan. 1056 Kodeksu Prawa Kanonicznego).
Małżeństwo stwarza zgoda stron między osobami prawnie do tego zdolnymi, wyrażona zgodnie z prawem, której nie może uzupełnić żadna ludzka władza (Kan. 1057 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego).
Zgoda małżeńska jest aktem woli, którym mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa (Kan. 1057 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego).


Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy:
– zgłosić się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu;
– przedłożyć następujące dokumenty:
1. dowód osobisty;
2. zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dot. małżeństw „konkordatowych”);
3. aktualne świadectwo chrztu świętego (ważne 6 miesięcy);
4. świadectwo bierzmowania;
5. ostatnie świadectwo nauki religii;
6. zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim;