Patroni

Święty Wawrzyniec DkM

Wawrzyniec należał niegdyś do najbardziej popularnych świętych. Jednakże historia nie przekazała nam szczegółowych informacji o jego życiu i działalności duszpasterskiej, dlatego też jego osobę możemy poznać tylko z tradycji. Według zachowanych Akt Męczeństwa, św. Wawrzyniec miał pochodzić z Hiszpanii, a jego rodzicami byli: Orencjusz i Pacjencja, czczeni jako święci przez mieszkańców miasta Huesca. Nie wiemy, kiedy św. Wawrzyniec pojawił się w Rzymie. Należał jednak do duchowieństwa tego miasta i cieszył się zaufaniem papieża, św. Sykstusa II. Właśnie jemu, św. Sykstus II, powierzył administrację dóbr kościelnych oraz opiekę nad ubogimi Rzymu.

Prześladowanie chrześcijan i męczeńska śmierć

Za panowania cesarza Waleriana (253 – 260) wybuchło nowe prześladowanie chrześcijan. Cesarz wydał edykt, na podstawie którego wszyscy sprawujący w gminach chrześcijańskich jakieś urzędy, mieli być skazywani na śmierć bez postępowania sądowego. Stąd też policja cesarska w dniu 6 VIII 258 r. aresztowała papieża św. Sykstusa II podczas sprawowania Eucharystii w katakumbach. Tego samego dnia ścięto papieża i asystujących mu czterech diakonów. Edykt cesarski nakazywał nie tylko zabijać chrześcijan, ale także rekwirować mienie kościelne. Nie aresztowano początkowo św. Wawrzyńca, aby wydobyć od niego wiadomości o stanie majątku kościelnego. Czyniono wysiłki , aby zmusić św. Wawrzyńca do przekazania majątku na rzecz władz cesarstwa. Diakon, spodziewając się aresztowania i tortur, rozdał wszystkie pieniądze kościelne ubogim. Kiedy sędzia nakazał św. Wawrzyńcowi wydać skarby kościelne, ten zebrawszy obdarowanych ubogich powiedział, że właśnie ci ludzie są poszukiwanymi skarbami. Sędzia nakazał diakona siec biczami, a następnie rozłożyć go na kracie i tak przypalać ciało, aż męczony odpowie na zadawane pytanie. Święty nie załamał się podczas męczeństwa, nie wyparł się wiary i odniósł wspaniałe zwycięstwo, oddając życie za Chrystusa 10 VIII 258 r.

Ciało męczennika pochował kapłan, św. Justyn. Na jego grobie cesarz Konstantyn Wielki wystawił bazylikę. Imię św. Wawrzyńca weszło do Kanonu rzymskiego (dzisiaj I modlitwa eucharystyczna). Powstało wiele świątyń poświęconych św. Wawrzyńcowi, w samym Rzymie było ich kilkanaście.

Święto patronalne

Św. Wawrzyniec jest patronem diecezji pelplińskiej, miasta Norymberga, bibliotekarzy, kucharzy, piekarzy, uczniów, studentów, ubogich, bibliotek, administratorów, straży pożarnych, wszystkich zwodów, które są bezpośrednio związane z ogniem, winnic. Wzywano go jako orędownika w chorobach reumatycznych, przy bólu pleców, podczas pożarów. W ikonografii przedstawia się go jako diakona w stroju diakońskim z kratą, na której był męczony, z Ewangelią i Krzyżem, jako rozdającego jałmużnę ubogim (torebka na pieniądze), z palmą męczeństwa.

Liturgiczny obchód ku czci św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, przypada na dzień 10 sierpnia i ma rangę święta. Liturgia mszalna, jak i Liturgia Godzin (t. IV, s. 1035 – 1042) przybliżają nam osobę świętego i poprzez swoje teksty umożliwiają zanoszenie modlitw do Boga za wstawiennictwem św. Wawrzyńca. W kolekcie mszalnej prosimy miłosiernego Boga, abyśmy miłowali to, co miłował św. Wawrzyniec i tak samo czynili, skoro on z gorącej miłości do Niego wiernie służył ubogim i odważnie poniósł męczeństwo. W modlitwie nad darami, oddając cześć św. Wawrzyńcowi, prosimy, aby składane podczas Eucharystii dary przyniosły nam zbawienie. Modlitwa po Komunii zawiera prośbę, abyśmy, posileni Eucharystią w dzień św. Wawrzyńca, otrzymali bardziej obfite owoce odkupienia. W Liturgii Godzin zamieszczono fragment kazania św. Augustyna  wygłoszonego w dzień męczeństwa. Kaznodzieja podkreśla, że św. Wawrzyniec poprzez swoje męczeństwo „zdeptał rozszalały świat, wzgardził jego pochlebstwami, a w ten sposób podwójnie zwyciężył szatana”. Św. Augustyn przypomina też, że św. Wawrzyniec jako diakon w Kościele rzymskim był podczas Eucharystii szafarzem Najdroższej Krwi Chrystusa (Komunii św. pod drugą postacią – wina), w tymże Kościele przelał swoją własną krew dla imienia Zbawiciela. W innym miejscu św. Augustyn mówi, że tak jak Jerozolima cieszy się diakonem św. Szczepanem, tak Rzym (Kościół zachodni) raduje się swoim patronem św. Wawrzyńcem.

„Ogniem palony, lecz mężnego ducha, zwalczył odważnie lęk przed płomieniami,
Pragnął on bowiem z całej głębi serca
Wiecznego życia.
Wszedł więc do nieba uwieńczony chwałą
Świętych aniołów otoczony chórem,
Aby do Boga wznosić swe modlitwy
Za grzesznikami.
Z wielką pokorą prośmy męczennika,
Aby nam wszystkim przyniósł wyzwolenie
Z żaru pokusy i brzemienia winy,
A wiarę wzmocnił”.

Matka Boża Borowiańska

XVIII-wieczny obraz Matki Bożej z Jezusem

W ołtarzu głównym kościoła w Borownie znajduje się przepiękny XVIII-wieczny obraz Matki Bożej z Jezusem. Zarówno Maryja, jak i Jezus ubrani są w niezwykle bogato zdobione, srebrne suknie, a na głowach mają korony. Maryja trzyma małego Jezusa na lewej ręce, natomiast prawą dłonią wskazuje na swojego Syna. Jezus zaś swoją prawą rączkę unosi jakby w znaku błogosławieństwa. Całość ozdobiona jest ramą z ornamentem.

Obraz ten od dawna otoczony jest kultem wiernych, który przejawia się w różnorodny sposób, zarówno publiczny, jak i indywidualny. Wyrazem są składane wota, czyli dary dziękczynne, jak i prośby oraz podziękowania dla Matki Bożej Borowieńskiej. W tym celu w kościele wystawiona jest specjalna skrzyneczka, w której wierni zostawiają karteczki z wyrazami wdzięczności oraz prośby do swojej patronki, oczekując wstawiennictwa Maryi u Jej Syna. Wszystkie intencje odczytywane są w czasie apelu i innych nabożeństw ku czci Maryi.

Prośby i podziękowania obejmują wiele problemów. Najczęściej są to prośby składane o łaskę zdrowia, o błogosławieństwo w małżeństwie, szczęśliwe rozwiązanie, trzeźwość w rodzinach, czy o pomyślne zdanie egzaminów. Są też piękne prośby o nawrócenie i życie zgodne z wolą Bożą.

Odpust Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej

Ważną częścią kultu Maryi w parafii jest odpust Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej, który obchodzony jest 16 lipca oraz liczne nabożeństwa ku jej większej czci, takie jak nabożeństwo do Matki Bożej Szkaplerznej w każdą środę czy nabożeństwa majowe. Każde święto ku czci Maryi ma tutaj wyjątkowy charakter i obchodzone jest w niezwykle uroczysty sposób. Często spotkać można pogrążonych w cichej modlitwie parafian, klęczących u stóp Matki, szukających wsparcia, opieki i pocieszenia. Mieszkańcy parafii z wielką miłością i ufnością mówią o szczególnej opiece Maryi nad rodzinami.

Wyrazem miłości i przywiązania do swej patronki był także rok 2003, kiedy to obraz Matki Bożej z Borowna mógł zostać odrestaurowany i zakonserwowany dzięki staraniom ks. kan. Piotra Krzemińskiego i niezwykłej ofiarności parafian, którzy złożyli swoją biżuterię, aby suknię Maryi pokryć warstwą złota. Powrót obrazu do świątyni był wielkim świętem w całej parafii i dostarczył niemałych wzruszeń. Parafianie mówili, że ich Matka wróciła nareszcie do domu.

Parafianie dbają o to, by świątynia była zawsze czysta i przystrojona kwiatami. Ponadto licznie uczestniczą każdego 11 dnia miesiąca w wyjazdach na całonocne czuwanie w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej oraz pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę na 26 sierpnia.

Kult Matki Bożej w Borownie wzrasta z roku na rok, wierni otrzymują za Jej pośrednictwem wiele łask. Pomimo, że żadna kościelna komisja nie bada nadprzyrodzonych znaków udzielanych dzięki Naszej Matce, wierni wierzą, że orędownictwo Maryi w tym właśnie sanktuarium jest szczególnie owocne.