Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2022r. (piątek)

To także Dzień Świętości Życia.


Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że roczna liczba dokonywanych aborcji to około 50 milionów, czyli około 125 000 – aborcji dziennie.

Dlatego nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.15 będzie miało charakter wynagradzający za zabijanie nienarodzonych!
W tym dniu możemy podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. To modlitwa w obronie poczętego życia i pomoc dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji.
Msze św. o godz. 8.00 i 18.00.
Z racji uroczystość można spożywać pokarmy mięsne.


OGŁOSZENIA PARAFIALNE w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego  25.03.2022r

1. Dzisiaj zapraszamy na Drogę Krzyżową o godz. 17.15.
Będzie to nasza modlitwa wynagradzająca za zabijanie nienarodzonych (ekspiacja za grzechy aborcji)! Nie chodzi o to, aby kogokolwiek oskarżać, ale żeby upaść na kolana i przeprosić Pana Boga za nasze i innych – grzechy wymierzone przeciwko życiu.
Po Mszy św. wieczornej (godz. 18.00) będzie adoracja Najświętszego Sakramentu.
2. Dzisiaj po Mszy św. wspólnie odmówimy Akt Poświęcenia ludzkości – szczególnie Rosji i Ukrainy – Niepokalanemu Sercu Maryi.
3. Zachęca, aby podjąć Duchową Adopcje Dziecka Poczętego i ratować życie zagrożone zabiciem w łonie matki!
4. Siostry i Bracia, Dwa miesiące temu poprosiłem księdza Arcybiskupa o pozwolenie na przejście z Archidiecezji Częstochowskiej do Archidiecezji Krakowskiej. Ksiądz Arcybiskup Depo i Ksiądz Arcybiskup Jędraszewski wyrazili zgodę. Posługę proboszcza parafii będę pełnił do końca kwietnia. Jest to moja osobista decyzja. Przechodzę za zgodą Księdza Abp Wacława. Moje zakończenie pracy duszpasterskiej jako proboszcza – nie jest z powodu czyjejkolwiek winy albo czyjegoś nacisku. Ani ks. Seniora Piotra, ks. Wikariusza Adama czy pana Jana Dendka. Nie z tego powodu jakoby ktoś z parafii był mi nieżyczliwy. Powodem są sprawy osobiste i rodzinne. Proszę o zrozumienie i szacunek, co do mojej decyzji. Dziękuję za Waszą modlitwę, zawsze dobre słowo i okazywaną pomoc.
Bardzo proszę nie dzwonić czy jeździć do Kurii Częstochowskiej w mojej sprawie.


Co to jest duchowa adopcja?

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki.        Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy   różańcowej – radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
 

 1. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
  Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki…).
   
 2. Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień?
  Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.
   
 3. Jak zrodziła się duchowa adopcja?
  Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.
   
 4. Jakie są owoce duchowej adopcji?
  Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
   
 5. Kto może podejmować duchową adopcję.
  Każdy – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.
   
 6. Ile razy można podjąć duchową adopcję?
  Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.
   
 7. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?
  Tak.
   
 8. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?
  Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.
   
 9. Czy wiemy jakiej narodowości będzie dziecko?
  Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.
   
 10. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?
  Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.
   
 11. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?
  Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.
   
 12. Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?
  Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.
   
 13. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?
  Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
   
 14. Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta przez radio?
  Tak.
   
 15. Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?
  Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.
   
 16. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach – chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku?
  Tak. Mogą podejmować prywatnie.
   
 17. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?
  Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

          Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ………………..) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia ……………….. w Święto / Uroczystość ……………….. biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

 • odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
 • codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
 • przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia:
  • ………………..

Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.